קול קורא

קול קורא

לקבלת הצעות להיכלל ברשימת מאגר היועצים החברתיים 
למתן שירותים בפרויקטים מסוג "התחדשות עירונית"