לוגו המינהלת להתחדשות עירונית כרמים

מילון מונחים

תכנית המציגה את זכויות הבנייה והשימושים בכל מגרש בתחום התכנית הספציפית.
התכנית מכילה בתוכה שני דברים עיקריים: תקנון ותשריט.

הרכיב המילולי שמצורף לתשריט. התקנון מפרט ומגדיר את הייעוד של החלקים והגושים הרלוונטיים. 
התקנון עצמו מראה קווי בניין, אחוזי בנייה ואת הגובה שאושר לפי התכנית.

התשריט הינה מפה של תכנית הבניין בעיר. התשריט מבוסס על רקע של מפת מדידה ומסומנים בה: רחובות, חלקות, גושים וכבישים. מפת התשריט מכילה צבעים קבועים המוסכמים בתקנות התכנון והבנייה.

תכניות כלליות החלות על כל שטחי מדינת ישראל והן מאושרות על ידי הממשלה.
לדוג' מסילות רכבת, שמורות טבע וכו'.

תכנית אשר קובעת את כל תכנון המחוז ושטחי ציבור כגון: אוניברסיטאות, בתי קברות ושטחים פתוחים השייכים למחוז.

לכל מרחב תכנון מקומי יש ועדה מקומית לתכנון ובנייה, במסגרת הסדרת התכנון והבנייה בישראל.
תפקידו של שר הפנים הינו להכריז על שטח כעל מרחב תכנון מקומי ולפרט את גבולותיו.
החוק הוא זה שמבדיל בין הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לבין הרשות המקומית. הוועדה המקומית מקימה ועדות משנה.

לאחר שתכנית המתאר או תכנית מפורטת מוגשת למוסדות התכנון, לציבור (כל אדם) ישנה הזדמנות להתנגד לתכניות ולהציע הצעות חלופיות. הזמן שבו אפשר להגיש התנגדות הוא 60 יום ממועד פרסום התכנית ואת ההתנגדות יש להגיש בכתב על ידי עורך דין.
בסמכות מוסד התכנון לדחות את ההתנגדויות, לקבלן בצורה חלקית ולהוסיף שינויים או לקבלן בצורה מלאה.

תכנית שמתווה את תכנון העיר או הישוב ואת כמות השימושים המותרים כגון מסחר, תיירות, שטחי ציבור, שטחים ירוקים, מערכת הדרכים המקומית וכו'.

נפח הבנייה המקסימלי אשר אותו ניתן לבנות על מגרש.

מסמך רשמי שאותו משרד המשפטים מנפיק למבקש על נכס מקרקעין ספציפי. המסמך מציג את בעלי הזכויות בנכס ואת מפרט הזכויות הרשום בלשכת רישום המקרקעין: גודל הנכס, האם קיימת משכנתא, פרטיהם של בעלי הזכויות והחלק היחסי שלהם, עיקולים וכו'. על מנת להוציא מידע זה יש להצטייד במס' גוש וחלקה. את המסמך ניתן להוציא באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

ראשי תיבות שמשמעותן שטח ציבורי פתוח כגון: מעבר ציבורי, כיכרות, שבילים וכו'.

ראשי תיבות של שטח פרטי פתוח (לרווחת ולטובת הציבור).

בניין שמכיל בין ארבע לתשע קומות מעל קומת העמודים.

בניין שמכיל עשר קומות ומעלה, מעל קומת העמודים.

בנייה בבניינים עד 2 קומות.

דייר אשר יש לו זכויות שכירות מוגנות על פי חוק הגנת בעל הנכס (נוסח משולב) התשל"ב-1972.

הינו תשלום חד פעמי ומראש של דמי החכירה השנתיים העתידיים. חישוב התשלום הוא ע"פ ובהתאם לתקופת החכירה, לשיעור דמי החכירה ולריבית ניכיון. מועצת מקרקעי ישראל קבעה שיעור אחיד להיוון והוא 5.5% מאומדן שווי המקרקעין. השטח המבונה והמכוחר הוא ביסוס לזכויות במקרקעין.
המצטרפים להיוון יקבלו זיכוי של דמי חכירה שנתיים לשנה השוטפת.

"הערת אזהרה" הינה במסגרת דיני המקרקעין, והינה רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לבצע במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.

מדד המשקף את השינוי בעלויות הבנייה.

מסלול המאפשר תוספת בנייה לצד או על מבנים קיימים.

מיועד ליזמים המעוניינים לקדם פרויקט פינוי בינוי בכוחות עצמם.
המסלול מאפשר פניה למנהלת להתחדשות עירונית להתחלת תהליך תכנון ראשוני וכן לרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לצורך בקשה לקדם בקשה להכרזה על המתחם כמתחם לפינוי ובינוי. גם במסלול זה ניתן ליהנות מהטבות במס שבח, מס רכישה ובמע"מ על שירותי הבנייה.

זהו המסלול המרכזי במסגרתו יכולות רשויות מקומיות לקדם תכנון ולהגיש בקשה להכרזה על מתחם פינוי בינוי. המסלול הזה כולל קבלת מימון לתכנון תכנית מפורטת (תב"ע) מהמדינה,ופעילות חברתית במתחם כגון בניית נציגויות דיירים, שיתוף ציבורי וכדומה). בנוסף מקנה המסלול הטבות מס.

בנק אשר מעניק ליווי כלכלי לפרויקט התחדשות עירונית, הבנק בין היתר מנפיק ערבויות לבעלי הזכויות (דיירים).

הינו אישור אשר ניתן על ידי מוסדות התכנון לשם ביצוע עבודות בנייה מכוח תכנית בנין עיר תקפה.
בלעדי אישור זה לא ניתן להתחיל את הפרויקט.

הינו תשלום אשר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מבקשת עבור השבחת הנכס (עליית ערך) עקב אישור התכנית.
גובה התשלום הוא מחצית מההפרש בין מחיר הנכס טרם אישור התכנית למחיר הנוכחי (לאחר אישור התכנית).
בפרויקט של התחדשות עירונית, למסלול תמ"א 38 יש פטור מהיטל השבחה, בפינוי ובינוי ניתן לקבל פטור בכפוף לאישור שר הפנים והשיכון ומועצת העיר.

חוק זה מאפשר לרשות הציבורית לקחת קרקע פרטית לצרכים מסוימים, לדוגמא: הפקעה של שטח פרטי לבנייה של כבישים, פארק ציבורי וכו'.

המרחק/המרווח בין המבנה לגבולות המגרש בו הוא ממוקם. קו בניין קדמי הוא המרחק בין המבנה לדרך הסמוכה.

נציגות דיירים היא הגוף המבצע שפועל בשם בעלי הדירות בפרויקט. פרויקט שמתחיל בצורה נכונה, מתחיל בבחירת נציגות טובה, היא זו שבוחרת את אנשי המקצוע שילוו את בעלי הדירות בפרויקט כגון עורך דין, מפקח , שמאי וכו׳. לרוב הנציגות מתנהלת ביחד עם עורך הדין בבחירת היזם ובניהול המו״מ עימו ונדרשת לעדכן את בעלי הדירות בפעולות וההתקדמות הפרויקט.

תכנית בניין עיר מפורטת (תב"ע)
תכנית המציגה את זכויות הבנייה והשימושים בכל מגרש בתחום התכנית הספציפית.
התכנית מכיל בתוכה שני דברים עיקריים: תקנון ותשריט.

תקנון
הרכיב המילולי שמצורף לתשריט. התקנון מפרט ומגדיר את הייעוד של החלקים והגושים הרלוונטיים. 
התקנון עצמו מראה קווי בניין, אחוזי בנייה ואת הגובה שאושר לפי התכנית.

תשריט
התשריט הינה מפה של תכנית הבניין בעיר. התשריט מבוסס על רקע של מפת מדידה ומסומנים בה: רחובות, חלקות, גושים וכבישים. מפת התשריט מכילה צבעים קבועים המוסכמים בתקנות התכנון והבנייה.

תכנית מתאר ארצית (תמ"א)
תכניות כלליות החלות על כל שטחי מדינת ישראל והן מאושרות על ידי הממשלה.
לדוג' מסילות רכבת, שמורות טבע וכו'.

תכנית מתאר מחוזית (תמ"מ)
תכנית אשר קובעת את כל תכנון המחוז ושטחי ציבור כגון: אוניברסיטאות, בתי קברות ושטחים פתוחים השייכים למחוז.

ועדה מקומית לתכנון ובנייה
לכל מרחב תכנון מקומי יש ועדה מקומית לתכנון ובנייה, במסגרת הסדרת התכנון והבנייה בישראל.
תפקידו של שר הפנים הינו להכריז על שטח על מרחב תכנון מקומי ומפרט את גבולותיו.
החוק הוא זה שמבדיל בין הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לבין הרשות המקומית. הוועדה המקומית מקימה ועדות משנה.

התנגדות
לאחר שתכנית המתאר או תכנית מפורטת מוגשת למוסדות התכנון, לציבור (כל אדם) ישנה הזדמנות להתנגד לתכניות ולהציע הצעות חלופיות. הזמן שבו אפשר להגיש התנגדות הוא 60 יום ממועד פרסום התכנית ואת ההתנגדות יש להגיש בכתב על ידי עורך דין.
בסמכות מוסד התכנון לדחות את ההתנגדויות, לקבלן בצורה חלקית ולהוסיף שינויים או לקבלן בצורה מלאה.

תכנית מתאר מקומית
תכנית שמתווה את תכנון העיר או הישוב ואת כמות השימושים המותרים כגון מסחר, תיירות, שטחי ציבור, שטחים ירוקים, מערכת הדרכים המקומית וכו'.

זכויות בניה
נפח הבנייה המקסימלי אשר אותו ניתן לבנות על מגרש.

נסח טאבו
מסמך רשמי שאותו משרד המשפטים מנפיק למבקש על נכס מקרקעין ספציפי. המסמך מציג את בעלי הזכויות בנכס ואת מפרט הזכויות הרשום בלשכת רישום המקרקעין: גודל הנכס, האם קיימת משכנתא, פרטיהם של בעלי הזכויות והחלק היחסי שלהם, עיקולים וכו'. על מנת להוציא מידע זה יש להצטייד במס' גוש וחלקה. את המסמך ניתן להוציא באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

שצ"פ
ראשי תיבות שמשמעותן שטח ציבורי פתוח כגון: מעבר ציבורי, כיכרות, שבילים וכו'.

שפ"פ
ראשי תיבות של שטח פרטי פתוח (לרווחת ולטובת הציבור).

בניין גבוה
בניין שמכיל בין ארבע לתשע קומות מעל קומת העמודים.

בניין רב קומות
בניין שמכיל עשר קומות ומעלה, מעל קומת העמודים.

בנייה נמוכה
בנייה בבניינים עד 2 קומות.

דייר מוגן
דייר אשר יש לו זכויות שכירות מוגנות על פי חוק הגנת בעל הנכס (נוסח משולב) התשל"ב-1972.

היוון
הינו תשלום חד פעמי ומראש של דמי החכירה השנתיים העתידיים. חישוב התשלום הוא ע"פ ובהתאם לתקופת החכירה, לשיעור דמי החכירה ולריבית ניכיון. מועצת מקרקעי ישראל קבעה שיעור איד להיוון והוא 5.5% מאומדן שווי המקרקעין. השטח המבונה והמכוחר הוא ביסוס לזכויות במקרקעין.
המצטרפים להיוון יקבלו זיכוי של דמי חכירה שנתיים לשנה השוטפת.

הערת אזהרה
"הערת אזהרה" הינה במסגרת דיני המקרקעין, והינה רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתה, של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לבצע במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.

מדד תשומות בנייה
מדד המשקף את השינוי בעלויות הבנייה.

מסלול עיבוי
מסלול המאפשר תוספת בנייה לצד או על מבנים קיימים.

בנק מלווה
בנק אשר מעניק ליווי כלכלי לפרויקט התחדשות עירונית, הבנק בין היתר מנפיק ערבויות לבעלי הזכויות (דיירים).

היתר בנייה
הינו אישור אשר ניתן על ידי מוסדות התכנון לשם ביצוע עבודות בנייה מכוח תכנית בנין עיר תקפה.
בלעדי אישור זה לא ניתן להתחיל את הפרויקט.

היטל השבחה
הינו תשלום אשר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מבקשת עבור השבחת הנכס (עליית ערך) עקב אישור התכנית.
גובה התשלום הוא מחצית מההפרש בין מחיר הנכס טרם אישור התכנית למחיר הנוכחי (לאחר אישור התכנית).
בפרויקט של התחדשות עירונית, למסלול תמ"א 38 יש פטור מהיטל השבחה, בפינוי ובינוי ניתן לקבל פטור בכפוף לאישור שר הפנים והשיכון ומועצת העיר.

הפקעה לצורכי ציבור
חוק זה מאפשר לרשות הציבורית לקחת קרקע פרטית לצרכים מסוימים, לדוגמא: הפקעה של שטח פרטי לבנייה של כבישים, פארק ציבורי וכו'.

קו בניין
המרחק/המרווח בין המבנה לגבולות המגרש בו הוא ממוקם. קו בניין קדמי הוא המרחק בין המבנה לדרך הסמוכה.